NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 387,66 Kč (14,91 EUR)
skladem
Naše cena 340,00 Kč (13,08 EUR)
skladem
Naše cena 380,00 Kč (14,62 EUR)
skladem

AKCE

Naše cena 329,75 Kč (12,68 EUR)
skladem
Naše cena 520,00 Kč (20,00 EUR)
skladem
Naše cena 33,00 Kč (1,27 EUR)
skladem

Obchodní podmínky
Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrixsun.eu

Dodací podmínky
Minimální hodnota objednaného zboží je 3.000,- Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak.

Na dobírku zasíláme pouze stalým zakaznikům.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Zboží zasíláme poštou druhý pracovní den pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 3 pracovních dní. O odeslání zboží i o stavu vaší objednávky budete pravidelně informováni e-mailem nebo SMS zprávou.
Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni a to buď emailem nebo pomocí SMS. Děkujeme za pochopení.

Expediční náklady
K ceně zboží účtujeme výši poštovného dle hmotnosti objdnaného zboží.

Záruka a reklamace
Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku, pokud u zboží není uvedeno jinak. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Peníze za odmítnuté zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušná částka bude zaslána na  účet spotřebitele nebo poštovní poukázkou na adresu spotřebitele.

V případě žádosti o výměnu zboží nebo vrácení peněz,  je spotřebitel povinen zaslat výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s dodacím listem.
Pokud se jedná o kosmetiku, je výměna nebo vrácení peněz možné pouze v případě, že zboží nejeví žádné známky užívání. Tím lze rozumět i odstranění originálního obalu. Podle výjimky dle článku 6 odst. 3 evropské směrnice 97/7/ES nelze lhůtu 14 dnů k odstoupení od smlouvy použít pro zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno. Parfémy a kosmetika jsou druhem zboží mající takové charakteristické vlastnosti, které splňují předpoklady k uplatnění uvedené výjimky, pokud dojde k odstranění jejich originálního obalu, případně dojde-li k jejich byť i zkušebnímu použití. Kupující tak v těchto případech nemůže uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci. Proto prodávající po předchozí dohodě s kupujícím může případné odstoupení od smlouvy týkající se tohoto druhu zboží přijmout s výhradou, tzn. vrátí kupní cenu pouze v její poměrné výši. Toto ponížení bude vyjadřovat nutné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti se znovuuvedením do stavu schopného prodeje jako nové věci. V takovém případě může být vrácená částka podstatně nižší, než byla původní kupní cena a to zejména s ohledem na praktickou neprodejnost tohoto druhu zboží bez původního originálního obalu.

Doporučujeme přiložit dodací list, jež nahrazuje prodejní doklad.
Při zasílání zpět je spotřebitel povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,     
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii


Reklamační řád
Všeobecná ustanovení
- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-a od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-a (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu uvedenou v  kontaktech.